شیر سه راهی آلمانی بوشخور رودنده

شیر سه راهی آلمانی بوشخور رودنده

Availability: In stock

QUICK OVERVIEW

شیر سه راهی آلمانی بوشخور رودنده (  Male Tee DIN) یک شیر سه راهی آلمانی ( DIN ) میباشد که به صورت T شکل طراحی شده است. هر سه سری این واسط به صورت نری میباشد. این سری ها بر طبق استاندارد DIN طراحی و ساخته شده اند. با کمک این شیر میتوان جریان سیال را قطع و وصل و یا به میزان مورد .نظر کنترل کرد